Mifid gedragsregelszorgeloos
transparant
makkelijk

Aangeboden producten en diensten

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Hopala BV biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de takken en de titulatuur

1A, 1B, 2, 3, 7, 8, 9, 10A, 10B, 13, 16, 17, 18 1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 13: Algemene BA; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening;

Polisvoorwaarden

zie polisvoorwaarden

Informatie over het belangenconflicten beleid

Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. Overeenkomstig deze gedragsregels is Hopala gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door Hopala geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft Hopala in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) Hopala en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken Hopala en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft Hopala de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om: Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt; Situaties waarbij Hopala een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie; Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan; Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend; Situaties waarbij Hopala een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling. Situaties waarbij Hopala deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en); Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van Hopala;

Welke maatregelen neemt Hopala

Hopala neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om: Een interne instructienota; Een aangepast verloningsbeleid; Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten; Een beleid dat het recht voorbehoudt van Hopala om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant; Een regeling inzake het ontvangen van voordelen; Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is. Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van Hopala aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wat is de procedure?

Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal je geïnformeerd worden door Hopala over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat je een weloverwogen beslissing kan nemen. Je kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die je als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van Hopala bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door Hopala. Voor meer informatie contacteer Hopala of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van jou als klant.